יואב איתן

פרקים בהשקפת עולם יהודית מתוך פרשיות התורה


יואב איתן נולד בארץ ישראל. הוריו ברחו מגרמניה מאימת הנאצים וזכו להיות עם מייסדי קבוצת יבנה. את חינוכו קיבל בקבוצת יבנה. בוגר האוניברסיטה העברית בביולוגיה
B.Sc ותואר Ph.D. בגנטיקה.
למד תורה בבית הוריו ובבית הספר, יחד עם לימוד מתמשך מרבני ישיבת "כרם דיבנה" לדורותיהם.

על הספר - ב'

בשעה שנתן הקב"ה את התורה לעם ישראל בהר סיני, קבלנו סולם עולם ערכים ייחודי. רבותינו למדו כי במקביל החלה גם חשיפת עמי העולם לערכים תורניים אלו, (מדרש לקח טוב) "והר סיני עשן כלו" (שמות יט/יח) למה נקרא שמו סיני, שירדה ממנו שנאה לעובדי כוכבים שהן מקנאין את ישראל בתורתן. ההתעניינות העולמית בערכי התורה מתועדת כבר בתנ"ך, והיא גברה בעת כיבוש ארץ ישראל על ידי היוונים ואחריהם הרומאים. המפגש עם העולם היהודי חולל שינוי ערכי עמוק בעמי העולם אשר התבטא באימוץ חלק מרעיונות היסוד של היהדות. הרמב"ם בהתייחסותו אל שתי הדתות המונותיאיסטיות שיצאו מהיהדות עמד על מגמה זו בציינו (היד החזקה הלכות מלכים יא/ד) "וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל הישמעאלי שבא אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד". הפצת ערכי התורה בין עמי העולם קיבלה תאוצה נוספת כתוצאה מחורבן בית המקדש, גלות עם ישראל והקמת קהילות יהודיות בין העמים. אחד הצעדים הידועים בתהליך שינוי הערכים הכלל אנושי נעשה במהפכה העממית הצרפתית אשר סיסמתה היתה "חירות – שוויון – אחווה" לכל בני האדם שנבראו בצלם אלקים, ערך שהוא מרכזי בתורה. השפעת מהפכה זו על המבנה החברתי והכלכלי בארצות המערב היתה עצומה ובעקבותיה החל גם תהליך אמנציפציה בו הורשו היהודים לצאת מהגטאות ולהשתלב בחברה, בכלכלה, במדע ובאומנות. החשיפה לסולם הערכים היהודי גברה עוד. התבוננות בהיסטוריה האנושית מלמדת על חיפוש מתמיד של האדם למשמעות חייו, על רצון מתמשך לקידום סולם ערכיו וכמיהתו לחירות נפשו. על פי רבותינו מגמות אלו החלו בקבלת התורה, "והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלחת" (שמות לב/טז) אל תקרא חרות אלא חירות (משנה אבות ו/ב). תהליך הטמעת ערכי התורה באנושות מראה על תופעות מנוגדות. מחד קיים רצון מתמיד לאימוץ ערכים אלו ומאידך מתלווה אליו שנאת היהודים ורדיפתם. התגברות הרדיפות בעקבות האמנציפציה הביאה את הרב אלקלעאי והרב קאלישר לשוב ולהדגיש את חשיבות שיבת עם ישראל לארצו ולקרא לחידוש פני היהדות במקומה הנכון והטבעי בארץ הקודש. רק בעת ישיבת עם ישראל בארץ ישראל תוך קיום המצוות המיוחדות לארץ, יתברר ויתפתח סולם הערכים התורני במלא תפארתו. ההתקדמות הערכית של האנושות צברה תאוצה גם בעקבות מהפכת התקשורת המתמשכת שהחלה עם פיתוח הדפוס, ונמשכה בהמצאת הטלפון, הרדיו, הסרטים, הטלויזיה, המחשב ורשתות המידע. נראה כי העיסוק הבינלאומי כיום בקביעת הערכים הנכונים לאנושות והשוואתם על פי דתות ואומות בעקבות מהפכת התקשורת, מקבל משנה חשיבות. ההתרשמות היא כי במסגרת זו ההתעניינות בסולם הערכים היהודי שמקורו בתורה רק הולכת וגוברת. החשיפה המוגברת לחברה הנכרית ולערכיה, גרמה לזעזוע עמוק בקהילות היהודים ולעליה דרמטית בהתבוללות. אחת הדרכים החשובות למניעת ההתבוללות בתנאים החדשים שנוצרו פותחה בדורו של הרב שמשון רפאל הירש וכותרתה היתה "תורה עם דרך ארץ". גישה זו מאפשרת הטמעת חידושי המדע והתרבות הכלל אנושיים תוך שמירה על אורח חיים יהודי תורני מלא. הספר "דרך ארץ קדמה לתורה" מנסה לברר את דרכה הערכית של היהדות כפי שלמדו אותה רבותינו מתוך התורה, במטרה ללמוד את סולם הערכים התורני. יואב איתן