השאלות

.ענו על השאלות מבלי ללחוץ על התשובה תנו לעצמך 5 נקודת על כל תשובה נכונה.
( מותר לך לטעות בשש שאלות)
למחברתכם הוסיפו ציטוטים מתאימים מהמקורות המובאים כאן וממקורות אחרים לחיזוק

1. מה משמעות המונח "רימיניהו"?

א. השלך עליו
ב.שני מקורות סותרים
ג.הטיל פסוקים זה על זה
ד. השלך עליו .פתיחה להבאת מקור הסותר את המקור הקיים

2.מהוא "שאני" ?

א. יש שוני בין שני המקרים המובאים
ב.משנה שנויה במחלוקת
ג.שונה
ד. מסביר את השוני בין שתי ההלכות

3.מדוע פסקו הלכה כבית הלל?

א.כי הם היו גדולים בתורה
ב.מפני שנוחין ועלובין היו, ושנוין דברי בית שמאי ודבריה
ג. כי בת קול קבעה " הלכה כמותם"
ד. כי רבים הם היו "אחר רבים להטות"?


4.חכם מסויים ביצע "אוקימתא"מה המשמעות?

א.מצדד
ב.מרים מעפר
ג. העמדה -של המשנה לפי שיטה מסויימת
ד. העמדה


5.הני מילי(ה"מ)?

א.פתיחה להגבלת דברי הלכה שנאמרו קודם
ב.מילים אלו
ג. דברים אלו שנאמרו
ד. להפריח את הדין


6.נפקא מהו?

א.יוצא יוצאת
ב.משמעו של דבר
ג. אספקה
ד. מנופקת בארמית א"י

7. זהש"ה?

א.פתיחה לסיוע
ב.אמר רחמנא
ג. ביטוי במדרש אגדה, פתיחה להבאת פסוק המסייע לדעה שנאמרה קודם.
ד. זה שונה

8.סיפא ורישא.

א.עכנאי הוא נחש וזה סופו
ב.עכנאי
ג. סוף
ד. ראשית ואחרית

9.סתמא דגמרא?

א.התלמוד סתם
ב.אליהו הנביא
ג. דברים שנאמרו בתלמוד בלי הזכרת שם האומר
ד. אף לא אחד מהם

10. פלוגתא ?

א.מחלוקת
ב.מחלקה
ג.החולקים
ד. אף לא אחד שנמצא חולק עליו


11. צריכא?

א.לא נצרכה
ב. המימרא צריכה היא ואינה מיותרת
ג. הדבר נחוץ
ד.צריך ,נחוץ


12."קא משמע לן (קמ"ל)?

א.חברים הולכים עמך בהלכה
ב.משמיע לנו דבר מה
ג. כיוון שהיה מקום לטעות, משמיע לנו עניין זה
ד. בא להשמיע לנו


13.גברא אגברא קא רמית?

א.אדם על אדם אתה מטיל
ב.תמיהה על קושיה שהקשו על אמורא מדברי אמורא אחר
ג. מטיל אנשים מראש ההר
ד. מה אתה זורק אנשים


14.לישנא אחרינא?

א.אחר לשון זאת.
ב.לשון אחרונה
ג. לשון אחרת
ד. אף לא אחד מכל הנ"ל


15.מאי בינייהו ?

א.בינהם
ב.בניהן
ג. מה בניהם
ד. מה יבוא אחר כך


16.תיובתא"?

א.טובה
ב.תשובה-סתירת דברי אמורא
ג. קושיא
ד. מקור תנאית


17.תיק"ו?

א.יתרץ קושיות
ב.אליהו הנביא
ג. תישבי
ד.תעמוד


18.תנו רבנן?

א.רבנן מביאים דבר אחר
ב.רבותינו
ג. משנה אחרת
ד. שנו רבותינו


19.כולי עלמא?

א. [=כל העולם] כל החכמים שנחלקו בעניין זה לפני כן. הכל, דעת הכל, הציבור הרחב.
ב.עלמת חן
ג. כולם בעולם
ד. עולם מלא


20.לישנא, לישנא אחרינא?

א.[=לשון, ניסוח], [=לשון אחר] פתיחה להבאת נוסח אחר של אותו עניין.
ב.לישנא =לשון
ג. לשון מאזניים
ד.לשון סופית


21.אמר קרא?

א.גמרא
ב.משנה
ג. תורה
ד. פתיחה לציטוט מן המקרא22.פשיטא ?

א.מורכב
ב.פשוט
ג. ביטוי של תמיהה וקושיה; הרי פשוטה היא!
ד. ברשות היחיד


23.צלותא?

א.דרישה
ב.בקשה
ג. תתקבל צלותנא -תפילה
ד. בעיה


24.שפיר?

א.יפה
ב.כעור
ג. טוב
ד. אף לא אחד מהם


25.בדיעבד?

א.לאחר שהדברים שנעשו כבר
ב.עבד אחר כך
ג. לא רצה לעבוד
ד. כשעבד


26. מהי ברייתא?

א. אשה
ב.משנה
ג. משנה חיצונית
ד.אף לא אחד מהנ"ל