השאלות

.ענו על השאלות מבלי ללחוץ על התשובה תנו לעצמך 5 נקודת על כל תשובה נכונה.
( מותר לך לטעות בשש שאלות)
למחברתכם הוסיפו ציטוטים מתאימים מהמקורות המובאים כאן וממקורות אחרים לחיזוק

1. מה משמעות המונח הבא ולמא הוא מקביל?

א. ק"ו ק' צדיקים
ב.על אחת כמה וכמה
ג.ק"ו קבין של יופי
ד. על אחת כמה וכמה ק"ו

2.מהוא פלורליזם אליבא דמולי פלג ?

א. כל שנאמר להלן הוא פלורליזם
ב.תפיסה אמריקאית קלאסית של תחרות פוליטית בין קבוצות שונות
ג.מושג ערכי וסבייקטיבי ולא מושג תיאורי
ד. ריבוי וגיוון של דיעות ושל רשויות .מושג הנועד להדגיש את ההתיחסות לקבוצה כשווה בערכה

3.מדוע פסקו הלכה כבית הלל?

א.כי הם היו גדולים בתורה
ב.מפני שנוחין ועלובין היו, ושנוין דברי בית שמאי ודבריה
ג. כי בת קול קבעה " הלכה כמותם"
ד. כי רבים הם היו "אחר רבים להטות"?


4.מדוע רבי אליעזר בן הורקנסו נודה ע"י החכמים?

א.כי גייס גרמי שמים להעיד לטובתו
ב.כי עשה להטוטים כקוסם
ג. כי ניסה להטות את ההלכה לצידו
ד. כי גבה ליבו


5.מהו "אחרי רבים להטות"בסוגיה?

א.דעת רבים היא שקובעת
ב.יחיד השונה בדעתו מדעת הרבים חייב להסכים עמם
ג. אין מחוייבות ללכת אחר דעת הרבים
ד. נתון לשיקול דעתו של היחיד


6.מהו הסדר הנכון של גיוס גורמי הטבע ע"י רבי אליעזר בן הורקנוס?

א.חרוב ,אמת מים,כותלי בית המדרש והשמים
ב.אמת מים,חרוב ,כותלי בית המדרש והשמים
ג. חרוב , אמת מים השמים וכותלי בית המדרש
ד. אמת מים , חרוב שמים וכותלח בית המדרש

7. ומדוע לא נפלו כותלי בית המדרש?

א.מפני כבודו של רבי אליעזר
ב.מפני כבודו של רבי יהושע
ג. מפני כבודו של זה ואף כבודו של זה
ד. כך רצה הגורל לא הושלם המהלך

8.מהו עכנאי וכיצד הוא נקרא בתלמוד הירושלמי?העזר בתוספות.

א.עכנאי הוא נחש משום שזנבו נתון בפיו
ב.ענכאי הוא נחש כך קרא לו האופה
ג. בירושלמי גורסים חכנאי
ד. כל התשובות נכונות

9.מי אמר ניצחוני בני ניצחוני?

א.רבי נתן כשפגש באליהו הנביא
ב.אליהו הנביא לרבי נתן
ג. הקב"ה על פי אליהו הנביא
ד. אף לא אחד מהם

10. אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו במי הכתוב מדבר?

א.החכמים מנדים את רבי אליעזר ומקללים אותו
ב.החכמים מברכים את רבי אליעזר
ג.החולקים על רבי אליעזר שהם מיעוט מבין החכמים
ד. אף לא אחד שנמצא חולק עליו


11. רבי עקיבא הולך להודיע לרבי אליעזר יושב בשחורים במרחק של ארבע אמות ממנו אומר רבי אליעזר מה היום מיומיים , למה התכוון?

א.מדוע אינך מקבלני בספר פנים יפות
ב.מה שונה היום מימים קודמים
ג. אין היום שונה מימים אחרים
ד.האם קרה אותך אסון


12."חברים בדלים ממך" מה הפירוש?

א.חברים הולכים עמך בהלכה
ב.מדוע אינך הולך עימהם
ג. חברים מחרמים אותך
ד. אין דרכך ראויה להם


13.כמה להטוטים עשה רבי אליעזר?

א.ארבעה.חרוב.אמת מים,כותלי בית המדרש.ובת קול
ב.חמשה כל הארבעה המוזכרים בסעיף א' וכל אשר נתן בו עינו נשרף
ג. שלושה : שמים,בת קול וכותלי בית המדרש
ד. שלושה חרוב ואמת מים אחד ,כותלי בית המדרש ובת קול


14.מה אמר רבן גמליאל משנוכח לדעת שהים סוער בשל רבי אליעזר?

א.כל מה שעשיתי לכבודי עשיתי.
ב.כל מה שעשיתי לכבוד בית אבא עשיתי
ג. כל מה שעשיתי לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקות בישראל
ד. אף לא אחד מכל הנ"ל


15.מי היא אמא שלום?

א.אשת רבי אליעזר
ב.אחותו של רבן גמליאל
ג. א' וב' נכונים
ד. אשה עניה שבאה לפני רבי אליעזר


16.איך מפרש רש"י "שלא ירבו מחלוקות"?

א.כי הם היו גדולים בתורה
ב.שלא ירבה היחיד לחלוק על המרובין
ג. הרבים קובעים את ההלכה
ד. כי רבים הם היו "אחר רבים להטות


17.מהם מנהגי המוחרם על פי התוספות?

א.קורע בגדיו
ב.חולץ מנעליו
ג. לובש שחורים
ד.אם מנודה צריך קריעת בגדים וחלוץ מנעל


18.שאלות הבאות לקוחות ממכון הרטמן ראה הפנייה בהתחלה-מהי אונאת דברים על פי מאומר זה?

א.אונאת דברים הינה ניצול לרעה של עמדת כוח
ב.ניצול ידע לשם המחלשת הזולת
ג. ניצול מעמד לשם החלשת הזולת
ד. כל מה שנאמר לעיל


19.במה עוסק פשוטו של מקרא?

א.פשוטו של מקרא דן באונאת ממון ואינו מציין עיסוק באונאת דברים
ב.אונאת הגר
ג. לתאור מרמה ביחסי מסחר וזוהי אונאת דברים
ד. אונאת במשא ומתן


20.מדוע מורה המשנה - אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך?

א.וגר לא תונה ולא תלחץ
ב.כי לגרים לא צריך להציק
ג. כי גר הייתה בארץ נוכריה
ד. כי יש בזה הלבנת פנים


21.מהו בן גרים?

א.גר תושב
ב.גר צדק
ג. גר - בבית המקדש
ד. כל התשובות נכונות22.היכן נערכה המחלוקת בנושא תנורו של עכנאי?

א.בית מדרש
ב.ברשות הרבים
ג. בבית מדרשו של רבן גמליאל
ד. ברשות היחיד


23.מה הקשר בין אונאת דברים והלבנת פנים?

א.הלבנת פנים היא אונאת דברים
ב.אונאת דברים היא הלבנת פנים
ג. אונאת דברים שנעשית ברשות הרבים היא הלבנת פנים
ד. אין כל קשר


24.מה עשה רבי יוחנן לריש לקיש תלמידו?

א.העליב אותו
ב.שיבח את מעשיו
ג. לימד אותו דרך ארץ
ד. לא עשה לו דבר תלמידו מוכירו


25.מדוע באונאה דברים נאמר ויראת מאלוהיך?

א.כי זהו דבר המסור ללב
ב.דברים בין אדם לחבירו
ג. דברים בין אדם למקום
ד. גם בין אדם למקום וגם בין חבירו


26. מהי ברייתא?

א. אשה
ב.משנה
ג. משנה חיצונית
ד.אף לא אחד מהנ"לתפריט :