והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

תלמוד וקבלה


דרך ללימוד גמראנושא הקטע

נושא הקטע הוא בדרך כלל שאלה כללית שבה עוסקת הסוגיא זהו נושא רחב שהגמרא מפשטת ומפרטת אותו ע"י שאלות ספציפיות וממוקדות יותר

שאלת הגמרא

רוב סוגיות הגמרא פותחות בשאלההשאלה יכולה להיות גלויה ע"י שאנו מזהים אחת ממילות השאלה
כגון: בעי, איבעיא להו, מתקיף רב
אמנם ישנם מקרים רבים בהם שאלת הגמרא היא סמויה
דהיינו, הגמרא מיד בתחילת דבריה דנה בדין מסוים ועלינו לנסות ולזהות עם איזו שאלה מתמודדת הגמרא
רק אם נדייק היטב בלשון הגמרא ונעלה את כל האפשרויות, נוכל להגיע אל שאלת הגמרא


שקלא וטריא

זהו למעשה שלב הדיון וניתוח שאלת הגמרא
בשלב זה עולות כל אפשרויות ההתייחסות לשאלת/נושא הגמרא. למשל; לשאלת הגמרא יכול להתלוות חיזוק מפסוק, משנה, ברייתא, גמרא אחרת או סברא
יכולה להיות גם אפשרות של דחיית השאלה
כאשר יש תשובה לשאלת הגמרא, יתכן שעל תשובה זו יהיו קושיות או חיזוקים וראיות לשאלה אחת יכולות להיות מספר אפשרויות של פתרונות שגם אליהן יתלוו קושיות או חיזוקים
כמו כן ישנו מצב שבו הגמרא מנסה למקד יותר את השאלה ולהגדיר בדיוק באיזה מקרה/מציאות מדובר
"במקרה זה נפגש בצמד המילים:
"היכי דמי יכולות להיות עוד אפשרויות רבות


תשובה סופית

של הגמרא היא למעשה הפתרון הכי מדויק והכי סביר לשאלת הגמרא
לאחר דיון (ארוך או קצר) מגיעה הגמרא לשלב ההכרעה בשאלה; יש מקרים בהם התשובה היא חד משמעית וברורה, במקרים אחרים יכולות להיות כמה תשובות לשאלת הגמרא וכמובן שישנם מקרים בהם אין הכרעה בדברי הגמרא לגבי השאלה והסוגיא מסתיימת במילים כמו: תיקו, קשיא, תיובתא וכד'

במקרים מסוימים שאין הכרעה בדברי הגמרא, ישנם כללים להכריע הלכה למעשה ואותם נלמד במהלך השנה
(זהו מבנה כללי של קטע גמרא. ישנם קטעים שיכללו את כל הפרטים שמנינו לעיל וישנם קטעים שיכללו רק חלק
כמובן שישנם קטעים שיכללו פרטים אחרים שלא מנינו לעיל. זה יהיה עבורנו שלד שיכוון אותנו בלימוד הגמרא ובכל סוגיא וקטע שצריך נרחיב ונדון עפ"י שלד זה)

mona

© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003