מבחן גנטיקה - 3 יח"ל

1. ארבע מאות נבטי תירס הוחזקו במשך שבעה ימים במיכל חשוך.לאחר שבעה ימים אלה נמצאו כולם לבנים.הנבטים הועברו לאור ולאחר ששהו באור חמישה ימים נמצא ש שלוש מאות עשרים ושלושה הפכו לירוקים בעוד ששבעים ושבעה נשארו לבנים.מהו ההסבר הטוב ביותר לתופעה זו?
א) לתורשה יש חשיבות רבה יותר מאשר לסביבה
ב)התבטאות תכונת הצבע בנבטי תירס מושפעת ע"י הסביבה
ג) האור אינם משפיעים על פעולת הגנים בתירס
ד) הצבע הירוק בתירס אינו תכונה העוברת בתורשה

2. כושר יצור החלב . צורת העטין ומבנה גוף הפרה . הן תכונות תורשתיות תכונות אלה מועברות לצאצאים:
א) על ידי האם בלבד
ב) על ידי האב והאם גם יחד
ג) על ידי האם בלבד
ד) אין לדעת ללא נתונים נוספים

3.הלבקנות בצמחים הינה תכונה תורשתית.צמחים לבקניים אינם מסוגלים לבצע פוטוסנתיזה .אף על פי כן מופיעים בכול דור נבטים לבקניים רבים .איזה מבין המשפטים הבאים מסביר את העברת הלבקנות מדור לדור
א) צמחים לבקניים מוריקים באור השמש
ב) צמחים ירוקים עשויים לשאת גנים לבקנות
ג) צמחים לבקניים עוברים מוטציות לצמחים ירוקים
ד) בצמחים לבקניים יש האבקה עצמית

4.הגנוטיפים של סוגי דם של בני זוג נשוי ידועים.ההסתברות היא שלכל אחד מילדיהם יהיה דם מסוג A או B .מהם הגנוטיפים של ההורים?
א) BO ו - AO
ב) AB ו-AB
ג) BO ו- AB
ד) OO ו- AB

5.בקריוטיפ של אדם נורמלי יש :
א) 48 כרומוזומים
ב) 45 כרומוזומים
ג) 23 כרומוזומים
ד) 46 כרומוזומים

6. בצמח מסויים הצבע הירוק של הזרעים הוא דומיננטי לצבע הלבן , בהכלאה של פרט בעל זרעים יקוקים עם פרט בעל זרעים לבנים התקבלו התוצאות הבאות - 78 זרעים לבנים ו- 82 זרעים ירוקים מהו הגינוטיפ של ההורים?
א) Gg X Gg
ב) GG X gg
ג) GG X Gg
ד) Gg X gg

7.הסיכוי לקבל פינוטיפים שונים בין צאצאים שנוצרו בעיקבות מיוזה , גדול יותר מאשר בין צאצאים שנוצרו בעקבות מיטוזה . הסיבה לכך היא?
א) במיוזה מתרחשות שתי חלוקות ובמיטוזה רק אחת
ב) במיוזה מתהווים צרופים חדשים של גנים וכרומוזומים
ג) המיוזה מתרחשת רק ברקמות מסויימות
ד) בתא העובר מיוזה יש כמות כפולה של חומר תורשתי

8.מתא בודד של שורש גזר קיבלו בתרבית רקמה צמח גזר שלם.איזו מבין ההשערות הבאות נסתרת על ידי התוצאה ?
א) תהליך ההתמיינות יכול להיות הפיך
ב) סוג תאים שונה בעל מטען גנטי שונה
ג) במיטוזה חלה חלוקה שווה של המטען הגנטי בין תאי הבת
ד) בכל תאי הגזר מטען גנטי זהה

9. כאשר מזינים רקמה שיש בה התחלקות של תאים בחומרי גלם לסינתיזת DNA המסומנים ביסודות רדיואקטיביים ,
מוצאים כי זמן קצר אחרי אספקת החומר הרדיואקטיבי ניתן לגלותו רק בתוך תאים שאינם מתחלקים מאוחר
יותר ניתן לגלותו גם בתאים מתחלקים , ממצאים אלה רומזים על כך ש-
א) בתאים מתחלקים אין - DNA
ב) אי-אפשר לגלות חומרים רדיו אקטיביים בשעת התחלקות התא.
ג) חומרים רדיואקטיביים אלה מצורפים ל - DNA באמצע תהליך המיטוזה
ד) DNA חדש נוצר בתקופה שבין חלוקה אחת לשניה

10. תהליכי המיטוזה והמיוזה מתרחשים ?
א) שניהם יחד ביצירת תאי גוף
ב) מיטוזה ביצירת תאי גוף ומיוזה ביצירת תאי מין
ג) מיטוזה ביצירת תאי המין ומיוזה ביצירת תאי גוף
ד) שניהם גם יחד ביצירת תאי מין

11. תהליך המיוזה מביא ?
א) לשמירה על מספר הכרומוזומים קבוע מדור לדור
ב) להכפלת מספר הכרומוזמים מדור לדור
ג) להפחתת מספר הכרומוזמים מדור לדור
ד) להחלפת התאים המתים באורגניזם מבוגר

12. איזהו המנגנון המבטיח את הרציפות התורשתית במיטוזה ?
א)הווצרות שני תאי בת
ב) הווצרות תאים בעלי DNA זהה
ג) הווצרות תאים בעלי 46 כרומוזומים
ד) הפחתת מספר הכרומוזומים בתאי הבת

13. DNA חשוב ביותר מבחינה תיאורטית להבנת תהליכי החיים כי הוא
א) נושא את המידע התורשתי ומעבירו מההורים לצאצאים
ב) תרכובת מסובכת מאוד הכרחית לחיים
ג) מצוי בגרעיני התאים של כל היצורים החיים שנחקרו
ד) מלקולה מסולסלת הבנויה נוקלאוטידים

14.הדיוק בהכפלת מולקולת ה -DNA מתאפשר על ידי-
א) ההתאמה במבנה הבסיסים החנקיים המרכיבים אותן
ב) מיקומם של קשרי הזרחה במולקולות ה- DNA
ג) נוכחות גנים במולקולת ה - DNA
ד) אנרגיה המסופקת בהפיכת ATP ל- ADP

15.ההמוגלובין של חולי אנמיה חרמשית נבדל מההמוגלובין הנורמלי בחומצה אמינית אחת . לקוי תורשתי זה נגרם כתוצאה מ -
א) החלפת ניולאוטיד אחד ב- DNA של תאי המין.
ב) טעות בזמן השעתוק
ג) השמטה של ניולאוטיד אחד ב- DNA של תאי המין
ד) טעות בתרגום ה - RNA שליח

16.הליקוי התורשתי הנקרא "מונגולואידיות" נגרם על ידי נוכחות שלושה כרומוזומים מטפוס מס' 21 במקום שניים בלבד באדם נורמלי .
מצב זה מקורו ב-- :
א) טעות בהכפלת ה - DNA
ב) היווצרות לא נורמלית של המחיצה בין שני גרעיני תאי הבת
ג) מוטציה נשגרמה על ידי קרינה רדיואקטיבית בתא הביצה
ד) אי הפרדה בין שני כרומוזומים במיוזה

17.שני סוגי מוטנטים של חיידקים מאותו גזע בר גודלו באותו כלי. אחרי זמן מה גילו בכלי גזע שלישי גזע בר חזרו על הניסוי מספר פעמים וקיבלו תמיד אותה תוצאה קרוב לודאי שתופענ זו נובעת מ - .
א) רבייה זווגית
ב) הכלאה חוזרת
ג) שינוי באופן תזונה
ד) מוטציה חוזרת

18.אם חלה מוטציה בודדת בתא האם מסויים של גרגירי אבקה היא תבוא לידי ביטוי בגרגירי האבקה שיתפתחו מתא אם זה ?
א) יביחס של מוטנט אחד לכל שלושה נורמלים
ב) במחצית גרגירי האבקה
ג) בכל גרגירי האבקה
ד) ביחס של שלושה מוטנטים לכל נורמלי

19.מבנהו הראשוני של אנזים המיוצר על ידי התא נקבע על ידי
א) כמות ה - RNA שליח
ב) מספר מולקולות ה RNA מוביל
ג) רצף בסיסים ב - DNA
ד) החומצות האמיניות ההכרחיות

20.כדי שחומר מסויים יוכל להיות חלק מהצופן הגנטי , הכרחי שאותו חומר -
א) יוכל להסתדר בשרשרות ספירליות ארוכות
ב) יהיה ניתן לשינוי בקלות
ג) יהיה ניתן להעברה למינים שונים של אורגניזמים
ד) יהיה ניתן להכפלה

21. מהו הדבר הבלתי קבוע במבנה המולקולה של ה - DNA
א) הצורה המרחבית של הסליל
ב) הסידור הזוגי של אדנין עם תימין וגואנין עם ציטוזין
ג) רצף הבסיסים לאורך שרשרת בדידה של המולקולה
ד) סידור קבובוצות סוכר וחוצה זרחתית

22.עד גילוי הפנצילין היתה מחלה מסויימת שנגרמת על ידי חיידקים מסוכנת לאדם עם גילוי הפנצילין נראה שהמחלה חלפה אך לאחר מספר שנים חל גידול במספר החולים מהו ההסבר לתופעה?
א) התרבות של זני חיידקים מוטנטיים
ב) התהוות מוטציות באוכלוסית בני האדם
ג) עליה בכושר הרבייה של החיידקים
ד) ניווצרות נוגדנים בגופם של החיידקים

23.חוקר בדק את הרכב ה-DNA של שתי מושבות נפרדות של חיידקים ,הוא מצא כי שני מדגמי ה - DNA הכילו כמויות זהות של כל סוגי חומצות הגרעין . מה עשוי החוקר חהסיק מבדיקה זו?
א) הנתונים אינם מאפשרים לקבוע זות בין שתי המושבות
ב) לחיידקי שתי המושבות חלבונים זהים
ג) לחיידקי שתי המושבות יש DNA זהה
ד) חיידקי אחת המושבות מוטנטים של המושבה האחרת

24.סינתיזה של חלבונים בתאים נעשית בנוכחות חומצות גרעין. הדבר קשור בכך ש- ?
א) חומצות גרעין הן מקור האנרגיה של סינתיזת חלבון
ב) חומצות הגרעין משמשות כאנזים המזרז סנתיזת חלבון
ג) חומצות הגרעין קובעות את הסדר חומצות האמינו בחלבון
ד) חומצות הגרעין הן חלק הכרחי של כל חלבון
25. היכן מצוי הגורם הקובע את מינו של עובר האדם ?
א) ב- RNA שבתא הזרע
ב) ב -DNA שבתא הביצית
ג) ב -DNA שבתא הזרע
ד) ב- RNA שבתא הביצית