תלמוד וקבלה

והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה מה רב טובך אשר-צפנת ליראיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם: מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון: ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם: טוב שם טוב משמן טוב ויום המוות מיום היולדו: סוף דבר הכל נשמע את -האלוהים ירא ואת-מצוותיו שמור כי-זה כל- האדם: יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם: מנוחה נכונה. בישיבה עליונה. במעלת קדושים וטהורים. כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. וחילוץ עצמים. וכפרת אשמים. והרחקת פשע. והקרבת ישע. וחמלה וחנינה. מלפני שוכן מעונה. וחולקא טבא לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב המרוחם יוסף משה בן שרה ואברהם רוח יהוה תניחנו בגן עדן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליו. ויחוס ויחמול עליו. מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו. ולקץ הימין יעמידהו. ומנחל עדניו ישקהו. ויצרור בצרור החיים נשמתו. וישים כבוד מנוחתו. וילוה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום. כדיכתיב יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו. הוא וכל-בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן:

?למה תלמוד


פשר לכל מי שחפץ ליבו לצלול למ

על הוראת התלמוד/הרב א.ל.גרייבסקי
התלמוד - מלאכת מחשבת של יצירה ענקית יהודית שהשפעתה היתה מיוחדת על האומה ושהקיפה את כל החיים העבריים במשך כל הדורות התלמוד היה "אפוטרופוס לגופו ולנשמתו של האדם מישראל". התלמוד עצב את קלסתר פניה של האומה; בחבורו השתתפו דורות רבים, דור דור, וחכמיו, דור דור וסופריו. על ידו התחנך העם כולו ונוצר היהודי האמיתי "היהודי התלמודי"
"התלמוד הוא המקור האחד שממנו נבעה היהדות. הוא היסוד שלה והוא נשמתה המחיה אותה ונותן לה תכנית. היהדות המתגשמת בהיסטוריה בדמות עם ישראל והמצטיינת בסגולות רוחניות ומוסריות... היא כולה פרי התורה התלמודית. מדת ההסתפקות, שקידה ומרץ, אהבת הקמוץ יחד עם נדבת לב, כל הסגולות והמעלות שעם ישראל מצטיין בו... נבראו ע"י התלמוד. וראוי להעיר, כי כשנתמעט לימוד התלמוד אצל היהודים בזמן האחרון נפחתו במידה מורגשת גם אחדות מן הסגולות הנזכרות " (מתוך דברי ר' שמשון רפאל הירש) התלמוד הוא בית היוצר לנשמת האומה. אולם, ע"י השפעה מן החוץ בתקופת ההשכלה שב היהודי ישר לתנ"ך. בקפיצה אחת דלג על תקופה ארוכה זו של התלמוד והספרות הרבנית וכאילו רצה למחוק בבת אחת את כל מה שיצר בגולה במשך אלפים שנה ושהשקיע בזה את כל גאונותו ואת כשרונו מטרת הלימוד התלמוד ובספרותו צריכה להיות הכנה לידיעת השפה העברית, לימוד ממשי של התלמוד ובייחוד להכין את התלמיד בידיעת החוקים הידועים הנוהגים כאן בארץ בלימוד צריך לתת את הדעת קודם כל על "סגנון התלמוד" להתבוננות בסוגיא בצורה מקיפה "לעיון בפרטים"
"ולחיבור"
המטרה לנהל את הלומדים בדרך ההגיון התלמודי במשאם ומתנם של בעלי הגמרא

וזאת התורה אשר נתן משה לבני ישראל


© כל הזכויות שמורות להרצל משה יולי 2003